Entreprenadbesiktning

En slutbesiktning utförs enligt AB 04, ABT 06 eller ABS 09 beroende på förhållande mellan parterna. Den utförs för att formellt lämna över ansvaret för byggnaden från entreprenören till köparen. Besiktningen utförs när allt är färdigställt enligt avtal och är vanligen ett krav vid tecknande av byggfelsförsäkring.

Som beställare måste du efter en godkänd besiktning teckna försäkringar för brand och andra skador eftersom entreprenörens försäkring slutar att gälla. Besiktningsmannen bokas i regel av entreprenören.

Besiktningsmannen börjar med att gå igenom handlingar för entreprenaden och kontrollerar att avtalen har följts. Därefter följer en okulär besiktning där besiktningsmannen antecknar brister och fel samt synpunkter från beställare. Är felen mindre eller om det inte finns några brister godkänns entreprenaden med bristerna. Är felen av större art bestäms en ny besiktningstid när felen bedöms vara avhjälpta.

Fel som påträffats vid besiktningstillfället skall åtgärdas av entreprenören även om besiktningen godkänts. Beställaren har rätt att hålla inne ett skäligt belopp för bristerna som bedöms av besiktningsmannen. Entreprenören har 2 månader eller enligt överenskommelse på sig att åtgärda/justera brister som är upptaget i besiktningsutlåtande.

Beställaren måste då ordna tillträde till byggnaden för entreprenörerna. Åtgärdas inte felen inom given tid har beställaren rätt att justera felen på entreprenörens kostnad, efter att han meddelat detta till entreprenören. De pengar som innehölls för fel och brister skall i första hand användas och de bör således täcka kostnaderna för att avhjälpa felen.

Vi har personcertifierad personal av SP SITAC.

Vi är godkända av SBR och medlem i besiktningsgruppen.

 

    

 

 

 

Lars Nordling, certifierad besiktningsman.

ABT 06 och AB 04 kan beställas hos byggtjänst.

 Gör en förfrågan