Överlåtelsebesiktning enligt jordabalken

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köparen är att undersöka fastighetens skick innan överlåtelse. Besiktningens omfattning framgår av uppdragsbekräftelsen med tillhörande villkor, vilket också förklaras i samband med besiktningen. 

Resultat från besiktningen redovisas i ett besiktningsutlåtande. Utlåtandet kan utgöra en del eller ett hjälpmedel av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med ett fastighetsköp. 

Genomförandet av en överlåtelsebesiktning

Besiktningsförrättaren börjar att tillsammans med säljare och köpare gå igenom handlingar rörande fastigheten och kompletterar med andra frågor som kan vara av betydelse som t ex. renoveringar, tidigare skador ect.

Efter utbyte av information påbörjas en okulär besiktning där noggranna anteckningar förs. Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor mm. samt utrymmen som är krypbara.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av besiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet. Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än det som framkommit vid den okulära besiktningen redovisas detta i utlåtandet under riskanalys.

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kunnat kartläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som inte omfattas av överlåtelsebesiktningen.

 

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

 

Vi har personcertifierad personal av SP SITAC. 

Vi är godkända av SBR och medlem i överlåtelsebesiktningsgruppen.

 

    902.SBR_Overlatelse.125x63.jpg