Kontrollansvarig enligt PBL

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov och marklov ska det enligt plan- och bygglagen (PBL) utses en kontrollansvarig (KA). Byggherren är den som för egen eller annans räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings eller markarbeten.

Som exempel kan en privatperson som själv bygger eller anlitar någon för att bygga, räknas som byggherre. Den som utses till kontrollansvarig ska vara certifierad, dvs. erhållit riksbehörighet från ett ackrediterat organ.

 

Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt plan- och bygglagen och andra bestämmelser.

  • Upprätta ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren.
  • Att nödvändiga kontroller utförs.
  • Närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Dokumentera sina arbetsplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärdering inför slutbesked.
  • Upprätta ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Den kontrollansvariges roll är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen. Han eller hon ska dessutom säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna.

Kontrollerna kan ske som egenkontroll av entreprenörerna, intyg av sakkunniga eller konsulter samt delvis kontroller av KA.

Den kontrollansvarige skall ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärds som skall kontrolleras.

 

Vi är personcertifierad av RISE & KIWA.

Vi är godkända av SBR och medlem i KA-Gruppen.

 

    834.SBR.125x65.jpg